KWF, may libreng online seminar-palihan para sa mga editor ng teksbuk sa Filipino

Mangyayari ngayong Mayo hanggang Hunyo 2020 ang serye ng mga libreng online seminar-palihan ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa mga editor ng teksbuk sa Filipino. Tatalakayin sa mga editor ang mga nilalaman ng Ortograpiyang Pambansa (OP) at KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat (MMP) na inilathala bilang isang KWF Aklat ng Bayan. Naglalaman ang … Continue reading KWF, may libreng online seminar-palihan para sa mga editor ng teksbuk sa Filipino